Informacje o rejestrze niemieckiej agencji kredytowej sektora prywatnego SCHUFA!

SCHUFA

Informacje o firmie SCHUFA.

Należy pamiętać, że umowa wywodzi się z zaufania! Kto chce bezpiecznie handlować lub kupować, sam powinien budzić zaufanie i być wiarygodnym partnerem! Wchodząc w układ biznesowy na podstawie umowy, powinniśmy mieć pewność, że partner nie wystawi nas do wiatru i vice versa.

Banki przykładowo, jeszcze przed zawarciem umowy sprawdzają każdego klienta w rejestrze SCHUFA. Również i my możemy sprawdzić siebie samego, albo naszego biznesowego partnera by dowiedzieć się, z kim do czynienia mamy. W informacjach tych zawarte są kluczowe dane, dotyczące zdolności kredytowej, współczynnika wypłacalności lub bankructwa. W rejestrze SCHUFA, śledzona jest historia wcześniej zawieranych umów i wywiązywanie się z nich. Dla banków przykładowo, stanowi to podstawę do pozytywnego lub negatywnego ustosunkowania się do wniosków o udzielenie kredytu.

Czym jest SCHUFA?
SCHUFA jest firmą usługową, która umożliwia nam szybkie i nieskomplikowane zawieranie umów kupna i sprzedaży. Obojętnie czy: bierzesz kredyt, kupujesz towar na rachunek w hipermarkecie wysyłkowym, zawierasz umowę abonamentową na telefon, czy kupujesz auto na kredyt albo bierzesz je w leasing. Dla obu stron oznacza to, mniej biurokracji, szybszą realizację umowy i dużo niższe koszty sprawdzania wiarygodności danych.

Co oznacza nazwa „SCHUFA”?
Nazwa SCHUFA oznacza „Stowarzyszenie ochronne do spraw powszechnej ochrony kredytowej”

Jakie są zalety i korzyści z SCHUFA dla konsumenta?
Bez SCHUFA nie byłoby możliwe zawarcie umowy telefonu komórkowego w ciągu kilku minut, albo zamówić towar na rachunek lub uzyskać zatwierdzony kredyt w odpowiednim czasie. SCHUFA pozwala na szybkie i bezpieczne zawieranie transakcji dzięki dostarczaniu przez jej kontrahentów istotnych informacji. W ten sposób tworzy się niezbędne zaufanie pomiędzy partnerami biznesowymi i ułatwia podejmowanie biznesowych decyzji.

Jak jest finansowana SCHUFA?
Usługi SCHUFA nie są oczywiście za darmo. Wnioskujący musi zapłacić za każdą otrzymaną informacje według taryfy określonej tabelą cen. Ceny różnią się w zależności od zakresu usług, ich złożoności oraz branży i potrzeb.

Jak wygląda ochrona prywatności w SCHUFA?
Wiedza nie oznacza potęgi władzy! Oznacza to, że SCHUFA nie ma prawa do przekazywania posiadanych informacji osobom trzecim, ani wykorzystywania ich do celów marketingowych. SCHUFA - już od 1927 roku, w którym to powstała - z pełną świadomością odpowiada za przepisowe wykorzystywanie danych konsumenckich. Informacje te zgodnie z “Federalną Ustawą o Ochronie Danych” są regularnie aktualizowane i wymieniane - z organami do tego odpowiedzialnymi - na szczeblu federalnym i stanowym.

Chcesz wiedzieć, kto kiedy i w jakim celu zaciągał informacje dotyczące Twojej osoby z SCHUFA? Masz do tego pełne prawo! Jak żadna inna firma, SCHUFA w krótkim czasie otworzy przed Tobą wszystkie zapisane i dostępne w rejestrze dane dotyczące Twojej osoby.

Istnieje szybki i bezproblemowy sposób na nawiązanie kontaktu z SCHUFA przez internet. Na www.meineSCHUFA.de w rubryce “SCHUFA Auskunft” znajdują się wyczerpujące informacje o dostępnych dla konsumenta produktach. Można się dowiedzieć i zdecydować, jakich informacji potrzebujemy i jaka jest możliwość ich zamówienia.

Kto jest kontrahentem SCHUFA?
Do prawie 8000 kontrahentów SCHUFA zaliczają się między innymi Banki i Kasy Oszczędnościowe (Sparkassen), wysyłkowe firmy handlowe czy spółki telekomunikacyjne. Działania SCHUFA oparte są na zasadzie wzajemności. Kontrahenci przekazują informacje do SCHUFA, ta z kolei ze swojej strony, w słusznym interesie udziela potrzebne informacje swoim kontrahentom. Uzasadniony interes prawny istnieje wtedy, gdy jakaś firma swoją usługę lub dostawę ma usłużyć zaliczkowo i ponosi tym samym finansowo-ekonomiczne ryzyko.

Czym jest klauzula-SCHUFA?
Poprzez podpisanie klauzuli SCHUFA, konsument zgadza się, że informacje o nim mogą być ujawnione do transakcji kredytowej i ewentualnie zwolnić kredytodawcę z tajemnicy bankowej. W ten sposób umożliwia się kredytodawcy udzielenia informacji do SCHUFA o rejestracji i przebiegu transakcji kredytowej konsumenta i uzyskania o nim informacji, jako nowym lub istniejącym już kliencie.

Informacje o przechowywaniu danych.

Kiedy znajdziemy się w rejestrze SCHUFA?
Liczne banki, operatorzy telekomunikacji oraz firmy handlowe są kontrahentami SCHUFA. Jeżeli weźmiesz kredyt, pożyczkę, zawrzesz nową umowę na telefon komórkowy lub zamówisz towar z katalogu na rachunek, a kontrahent nie zna Ciebie jeszcze, wysyła zapytanie do SCHUFA. Zgodę taką już wyraziłeś podpisując klauzulę SCHUFA, lub zaakceptowałeś swoim podpisem paragrafy zawarte w regulaminie (AGBs) kontrahenta. Przy tego rodzaju zapytaniach, które stanowią ponad 91 procent przypadków, SCHUFA informuje z reguły, że osoba, o którą wysłano zapytanie wywiązuje się z zawieranych umów i brak jest negatywnych informacji na jej koncie. Taka informacja stwarza zaufanie!

Jakie dane przechowuje SCHUFA?
Jako pierwsze zabezpiecza się dane personalne osób fizycznych, takie jak: Dodatkowo: Nie zbiera się zadnych informacji o: SCHUFA samemu nie ściąga ani nie wyszukuje żadnych informacji. Dane te dostaje od:

Co to są pozytywne, a co negatywne zapisane i przechowywane dane?
Do pozytywnych informacji należą zachowania zgodne z wymaganiami ujętymi w umowie i dotyczą, np.: kont bankowych, kart kredytowych, okresowych umów abonamentowych telefonów komórkowych, umów leasingowych, kredytów lub kont wysyłkowych firm handlowych, zakupów ratalnych itp. Powołując się na te wszystkie informacje, firmy darzą taką osobę zaufaniem.

Wypowiedziany przez Bank kredyt, zaległości płatnicze albo informacje pochodzące z publicznych rejestrów dłużnika, są natomiast wskazówką na niezgodne zachowanie się w myśl zawartej umowy.

Informacje SCHUFA na temat zdolności kredytowej/wypłacalności.

Co to jest zdolność kredytowa/wypłacalność?
Informacja SCHUFA dotycząca zdolności kredytowej/wypłacalności wymyślona została po to, by można ją było przedstawić osobom trzecim. Informacja ta zawiera istotne dane, które są znaczące przy ocenie zdolności kredytowej. Jednocześnie chroni sferę prywatności budując przy tym zaufanie przy zawieraniu umów. Informacja SCHUFA, dotycząca zdolności kredytowej/wypłacalności obejmuje, zatem dwa różne dokumenty na raz:

Widzą pytający także to wszystko, co w mojej kartotece jest zapisane?
Nie, tylko ty sam możesz otrzymać kompletne dane, jakie są zapisane odnośnie Twojej osoby. Kontrahenci wnioskujący zapytanie do SCHUFA otrzymają znacznie mniej danych. W zasadzie nie dowiedzą się nawet, jakiej firmy jesteś klientem. Tego, co nie jest starsze niż 10 dni (w momencie udzielania informacji), również się nie dowiedzą! Zapytania o warunki finansowe kontrahentów firmy SCHUFA są powszechnie niedostępne.

Mój bank nie chce mi użyczyć kredytu. Czy to ma coś wspólnego z SCHUFA?
Każda firma ma prawo sama decydować z kim chce zawrzeć umowę. SCHUFA nie podejmuje decyzji w sprawach kredytowych. Przesyła do pytającego banku informacje związane z ryzykiem kredytowym oraz szacunkową ocenę przebiegu spłaty. Na podejmowanie decyzji kredytowych wpływ mają także liczne, inne informacje, których SCHUFA nie dostarcza. Przykładowo o dochodach lub majątku. Firma udzielająca kredyt jest zobowiązana do starannego sprawdzenia każdego wniosku! Niektórzy zachowują się dużo ostrożniej niż inni. SCHUFA wspiera rozstrzygnięcia poprzez udzielanie informacji, ale sama nie rozstrzyga!

Co i kiedy jest usuwane?
Istnieją różne wymogi prawne i okresy przechowywania danych osobowych. Okresy w SCHUFA w pierwszej linii mają strzec interesów jej kontrahentów. Firmy muszą kalkulować ryzyko interesu. Po drugie, interesy konsumentów są również brane pod uwagę. Po upływie odpowiedniego czasu negatywne informacje usuwa się. Są to m.in.:

Dlaczego w mojej kartotece brakuje informacji?
Poprawne i aktualne dane są dla SCHUFA ważne, ponieważ tworzą one podstawę jej działalności. SCHUFA współpracuje z około 8500 przedsiębiorstwami, które zgłaszają jej informacje o wszelkich operacjach kredytowych. W chwili obecnej jest przechowywanych około 682 milionów. Dane te są monitorowane i uaktualniane na bieżąco, przy czym brak informacji, nie można porównywać z błędnymi. Nie wszystkie firmy kredytowo-pożyczkowe współpracują z SCHUFA. Ponadto w przeszłości na niektóre dane nie nakładało się obowiązku zgłaszania. Na kredyty hipoteczne nie ma takiego obowiązku po dzień dzisiejszy. Po konsultacji z SCHUFA, można takie dane zgłaszać lub uzyskiwać. Dla zarejestrowanych klientów SCHUFA-informacje-online, dostępne są w obszarze chronionym. Dzięki temu, istnieje możliwość szybkiego i łatwego korzystania i uzupełniania brakujących danych.

Co można zrobić, jeśli informacje zawarte w mojej kartotece są niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe?
Niepełne lub niedokładne informacje będą aktualizowane szybko i za darmo! W związku z tym prosimy o kierowanie pisemnych sprostowań na adres: SCHUFA Holding AG Privatkunden ServiceCenter Postfach 103441 50474 Köln Masz konkretne dokumenty, które wyjaśnią zaistniałą sytuację, to podeślij na w/w adres! One pomogą w szybkim przetworzeniu tych informacji.

Wysłałam/em pismo o sprostowanie nieprawidłowości w moich danych. Kiedy otrzymam odpowiedź?
W celu wyjaśnienia tych nieprawidłowości, często trzeba wysyłać zwrotne zapytania do kontrahentów SCHUFA, albo też firm niemających z nią umowy. Z reguły sprostowanie tych danych załatwiane jest jeszcze tego samego dnia. Niekiedy sprawy te się przeciągają, ale nie z winy SCHUFA, w związku z tym prosi się o wyrozumiałość. Twoja decyzja odmowy w takim przypadku - ze względu na brak odpowiednich dowodów - zostanie opatrzona odpowiednią adnotacją i dane zostaną zamknięte aż do całkowitego wyjaśnienia!

Dlaczego inne, a także wcześniejsze adresy są przechowywane?
Przechowywania tych wszystkich adresów, pozwala na prawidłowe zidentyfikowanie danej osoby oraz stworzenie dodatkowych kryteriów identyfikacyjnych.

Dlaczego zapytania odnośnie mojej osoby są zapamiętywane?
Zapytania te są przez okres jednego roku widoczne dla Ciebie, jako konsumenta między innymi po to, byś wiedział, kto zaciągał informacje w SCHUFA odnośnie Twojej osoby! Również po to, by móc z perspektywy czasu w okresie ostatnich 12 miesięcy sprawdzić udostępnione zezwolenia.

Dlaczego w mojej kartotece jest informacja odnośnie mojego abonamentu mobilnego?
Każdy kontrahent ma prawo poprosić SCHUFA o udzielenie mu informacji o kliencie, z którym chce zawrzeć umowę abonamentową na określony czas! Chodzi tu bowiem, o wysokiej jakości urządzenia telekomunikacyjne, z których można korzystać natychmiast po jej podpisaniu. Pierwszy rachunek natomiast, przyjdzie dopiero po miesiącu. Dzięki SCHUFA, firma zawierająca umowę abonamentową obdarowuje klienta zaufaniem.

Dlaczego w mojej kartotece znajduje się informacja o spłaconym już kredycie?
Po spłaceniu kredytu wpis w kartotece kredytobiorcy pozostaje jeszcze przez 3 lata. Dla konsumenta wywołuje to pozytywny efekt. W razie gdyby potrzebował ponownie, drugi kredyt, będzie to dobrze skutkowało na kredytodawcę, ponieważ w historii zawarta będzie informacja o regularnym i terminowym spłacaniu starego kredytu.

Dlaczego wygasłe kredyty nie posiadają adnotacji o zakończonej spłacie?
Kontrahenci SCHUFA są w tym zakresie przeszkoleni i potrafią korzystać z informacji w detalach. Na podstawie takich danych jak suma, okres spłaty albo wysokość rat, szybko rozpoznają czy kredyt został już spłacony. Takie informacje pozostają po dokonaniu spłaty jeszcze przez 3 lata w kartotece konsumenta. Dla kredytobiorcy ma to tylko korzystne skutki, gdyż następny kontrahent potraktuje to, jako pozytywne informacje.

Różnica między „einfachem” (jednorazowym) a “tituliertem” (tytułowanym) saldem?
Przy “einfachem” żądaniu do zapłaty chodzi najczęściej o jedną brakującą ratę całego (wypowiedzianego) zadłużenia, przy “tituliertem” (tytułowanym zadłużeniu) o całą resztę długu. Saldo, czyli stan konta księgowego prowadzony jest regularnie.

Tak przy “einfachem (Saldo Faelligstellung)” - czyli żądaniu do zapłaty jednej zaległej raty - jak i przy “tituliertem (Saldo Gesamtfaelligstellung)” ogólnej reszcie zadłużenia, robione jest zestawienie całkowitego zadłużenia kredytobiorcy. (Przykładowo po wypowiedzeniu umowy o kredyt czy abonamentu telefonicznego).

Titulierte Saldo” (tytułowane saldo) oznacza, że kredytodawca ma w rękach - w stosunku do kredytobiorcy - żądanie do spłaty reszty zadłużenia tzw. inkaso, albo postanowienie sądu, którego przedawnienie zostało ustalone na 30 lat. W rzeczywistości gorszej opinii nie można już mieć. Jeśli dług został już spłacony, to należy żądać od wierzyciela, by zameldował jego uregulowanie bezpośrednio w SCHUFA, dzięki czemu można wnioskować o wykreślenie z kartoteki tej historii.

Złożyłem/am wniosek o informacje odnośnie mojej osoby. Do dziś nie dostałem/am odpowiedzi. Jak długo muszę czekać?
Informacje dotyczące Ciebie i Twojej zdolności kredytowej otrzymasz w przeciągu kilku dni. Jeśli sprawa jest nagląca, pracownicy SCHUFA mogą sprawdzić i poinformować Cię o aktualnym stanie opracowywanej sprawy!

Z informacji dotyczących mojej osoby wynika, że w firmie X mam założone konto usługowe. Oznacza to, że mam tam dług?
Nie! Jesteś najprawdopodobniej klientem tej firmy. Masz w niej założone konto klienta i dotyczy ono najprawdopodobniej umowy na mobilny telefon, internet albo czegoś w tym rodzaju. Informacja ta dotyczy umowy zawartej na określony z góry okres czasu, a nie umowy o zobowiązaniach pieniężnych (umowy-PrePaid).

Z otrzymanych przeze mnie informacji wynika, że w mojej kartotece naniesione są wzmianki o jakimś „prawnie zabezpieczonym kredycie hipotecznym”. Ja nie posiadam przecież żadnego domu ani mieszkania.
Informacja może dotyczyć kredytu, który wzięty został na poczet zawartej wcześniej umowy o oszczędzaniu na budowę domu.

W informacjach o mnie jest naniesiona jakaś wzmianka o nakazie. Czy będę poszukiwany przez policję (nakazem)?
Nie! Nakaz ten dotyczy dostarczenia oświadczenia woli w sprawie roszczenia pieniężnego złożonego pod przysięgą. Nakaz aresztowania wydawany jest tylko wtedy, gdy z powodu dłużnika pierwszy termin złożenia oświadczenia pod przysięgą nie doszedł do skutku i musi zostać ustalony nowy!

Mój adres nie jest nieznany. Dlaczego więc złożony został wniosek o sprawdzenie mojego adresu zamieszkania?
Kredytodawca, z którym zawierasz umowę nie zna Twojego nowego adresu, dlatego kieruje takie zapytanie do SCHUFA. Bliższych i szczegółowych informacji można zaczerpnąć bezpośrednio w firmie, która wnioskuje o to.

Dlaczego w moich informacjach znajduje się zapytanie z eBay?
Polecenie sprawdzenia tożsamości wskazuje na to, że jakaś eCommerce-firma albo jakiś internetowy-Dom Akcyjny sprawdzał Twoje dane personalne jak imię, nazwisko i adres zamieszkania, celem zwiększenia bezpiecznego, elektronicznego przepływu danych. Z chwilą, kiedy coś kupujesz lub sprzedajesz w domu akcyjnym np. eBay, Twoja tożsamość jest sprawdzana. Służy to poprawie bezpieczeństwa zarówno dla firmy jak i dla Ciebie przed oszustwami. Jednak informacji o Twojej zdolności kredytowej firma ta nie otrzymuje.

Co to jest konto usługowe?
Być może jesteś klientem jakiejś firmy wysyłkowej? Informacja ta wskazuje jedynie, że jesteś klientem. To nie znaczy, że masz zaległości w tej firmie.

Ogólne informacje na temat punktacji tzw.”Scoring”

Co to jest Scoring?
Określenie „Scoring” pochodzi z języka angielskiego i oznacza: obliczać, klasyfikować, zliczać, „robić punkty”. Scoringiem, nazywa się systematyczne operacje za pośrednictwem których oblicza się prawdopodobieństwo przyszłych zdarzeń i rozstrzygnięć. Są one bardzo pomocne przy podejmowaniu stosownych decyzji. Procesy tego rodzaju odgrywają nie małą rolę w wielu dziedzinach życia codziennego, chociażby takich jak medycyna, prognoza pogody, wyszukiwarki internetowe, czy działalność finansowa albo interesy kredytowo-pożyczkowe. Na podstawie takich matematyczno-statystycznych obliczeń przewiduje się prawdopodobieństwo spłaty przyszłych zobowiązań finansowych klienta.

W jakim celu stosuje się metodę punktowania Scoring?
Znanym przykładem punktowania metodą Scoring jest ubezpieczenie samochodu. Na kalkulację składki ubezpieczeniowej dla każdego kierowcy składa się wiele czynników. Na przykład, 18 -letni początkujący kierowca musi płacić wyższą premię niż starszy i bardziej doświadczony kierowca. Z czysto statystycznego punktu widzenia, ryzyko wypadku początkującego kierowcy jest większe. Ponieważ nie można z całą pewnością przewidzieć, czy dana osoba będzie miała w przyszłości wypadek czy nie, opłata będzie obliczona metodą Scoring. W procesie tym do punktowania Scoring stosuje się rachunek prawdopodobieństwa oparty na dotychczasowym doświadczeniu.

W medycynie przykładowo niemałą rolę w ocenie ryzyka odgrywa, ryzyko wystąpienia zawału serca czy udaru mózgu. Kompleksowe zbieranie i analizowanie danych doprowadziło do istotnych spostrzeżeń. Pozwala to na wcześniejsze zidentyfikowanie zagrożeń dla zdrowia, oraz korzystać z doświadczenia stosując najlepsze terapie do leczenia ostrych chorób.

Banki przykładowo stosują metody punktowania Scoring po to, aby obliczyć statystyczne prawdopodobieństwo spłacania kredytu przez klienta na czas.

Dlaczego wdrożono punktowanie Scoring?
W trosce o interesy swoich klientów jak i swoje własne, firmy chcą tanio i szybko podejmować obiektywne i rzetelne decyzje. Odnosi się to do przyznawania kredytów bankowych, do ustalania wysokości rat, a także do terminów płatności. W takich przypadkach do obliczeń i analizy wykorzystuje się system punktowania Scoring. Pod uwagę bierze się prawdopodobieństwo rzetelnego wywiązywania się z warunków zawartych w umowie lub transakcji, tj. regularnego płacenia rat, spłaty kredytu, płacenia faktur itp. Dzięki temu klienci mogą korzystać nie tylko z korzystniejszych cen, ale również z szybkiego rozpatrywania wniosków i szybkiego przyznawania pożyczek. Niektóre decyzje o przyznaniu kredytu mogą być wydawane nawet w nocy lub w weekendy. Są to najczęściej szybkie pożyczki online i spontaniczne podejmowanie decyzji na sfinansowanie zakupu przy kasie.

Nie jest przypadkowo Scoring niedozwolony?
Nie, ponieważ procedura punktowania Scoring została usankcjonowana nową federalną ustawą o ochronie danych osobowych. Uwarunkowany jest on natomiast dwoma wymogami:

  1. Do każdej oceny muszą być brane tylko istotne i aktualne dane (również dane adresowe, pod określonymi warunkami).
  2. Obliczenia przeprowadzane muszą być w oparciu o uznane naukowo, matematyczno-statystyczne metody.

Oba te warunki i wymagania spełnia SCHUFA, co jest sprawdzone! SCHUFA rezygnuje standardowo z danych adresowych i wykorzystuje w swoim standardowym Scoringu tylko dane osobowe związane bezpośrednio z ryzykiem kredytowym.

Dlaczego na bazie kredytowej Scoringu opracowywanych jest więcej umów?
Ogólnie rzecz biorąc, to dzięki zastosowaniu metod punktowych Scoringu wzrosła ilość akceptowanych wniosków kredytowych i zmalała ilość odrzuconych. Otrzymana prognoza Scoringu z dodatkowymi informacjami daje możliwość udzielenia kredytu, który bez niego zostałby sklasyfikowany jako ryzykowny i nie zostałby wypłacony. Wcześniej znaczyło to najczęściej: W razie wątpliwości, stanowczo Nie!

Czy decyzje kredytowe będą w przyszłości wydawane w oparciu o Scoring?
Punktowanie Scoring jest bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji, ale nie jest jedynym i decydującym czynnikiem, który by określał, pod jakimi warunkami może zostać zawarta umowa pomiędzy przedsiębiorcą a klientem. Jeśli przykładowo decyzje banku w sprawach kredytów uzależnione są wyłącznie od Scoringu, to klient jest o fakcie tym informowany. W przypadku negatywnej decyzji kredytowej, na prośbę klienta, bank jest zobowiązany podać podstawy odmowy. Dzięki temu klient ma możliwość przedstawienia swoich zapytań odnośnie wykorzystanych danych osobowych w tej sprawie i otrzymania stosownych wyjaśnień.

Na podstawie, jakich danych obliczane jest prawdopodobieństwo SCHUFA?
Punkty obliczeniowe Scoringu, brane są z danych osobowych konsumentów znajdujących się w SCHUFA. Do danych takich zalicza się między innymi ilość i rodzaj aktywnych transakcji kredytowych, ewentualne zaległości płatnicze wraz z informacjami w tym zakresie, oraz staż i doświadczenie z transakcjami kredytowymi.
Ważna uwaga: SCHUFA nie posiada żadnych informacji w zakresie Twojej narodowości, Twojego zawodu, Twoich dochodów, Twojego stanu cywilnego i informacji na jego temat, czy sąsiedztwa, w jakim mieszkasz. Dane te również nie mają wpływu na Scoring.
      Niektóre informacje, które brane są pod uwagę w obliczeniach Scoringu i na ogół przechowywane w SCHUFA, to: Informacje odnośnie obywatelstwa, albo szczególnie wrażliwe dane pozostające w związku z § 3 pkt 9 BDSG ( np. pochodzenie etniczne, poglądy polityczne lub religijne). Również egzekwowanie praw wynikających z Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, przykładowo, jeśli poprosisz SCHUFA o informacje odnoście swojej osoby, to nie ma żadnego wpływu na Twoją wartość punktową Score.

Czy dane dotyczące miejsca zamieszkania (region, położenie geograficzne, dane przestrzenne) mają wpływ na obliczenia SCHUFA-Score?
Standardowo danych tych nie zapisuje się! Nieważne jest, czy klient mieszka w bardziej lub mniej korzystnie położonej dzielnicy miasta. Informacje na temat, co to za dzielnica, dane o zasiedlonej przez nią narodowości, wiek mieszkańców, jaki jest odsetek rodzin itp. społeczno-demograficznych danych nie ujmuje się. Nie mają one również żadnego wpływu na wynik obliczeń SCHUFA-Score.
      SCHUFA, na podstawie swojej kompleksowej bazy danych (pozytywna albo negatywna informacja), jest jedynym źródłem informacji, która standardowe dane personalne w powiązaniu z informacjami kredytowymi Score może obliczyć bez korzystania z danych o miejscu zamieszkania.
      Informacje Score bazują wyłącznie na danych, które są widoczne dla konsumenta w informacjach kredytowych. Na życzenie partnera, którego dotyczy umowa, można otrzymać również dane dotyczące miejsca zamieszkania. Wykorzystanie tych informacji jest dozwolone, tylko w ograniczonym zakresie i uregulowane jest w nowelizacją Federalnej Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 01 kwietnia 2010r. Informacje te mogą być szczególnie przydatne wtedy, gdy inne dane osobowe są niedostępne lub istnieje ich niewiele.

Dlaczego do jednej i tej samej osoby istnieje więcej ocen Score?
Pytanie, jakie prawdopodobieństwo istnieje, że klient spłaci swój kredyt na sfinansowanie domu będzie dotyczyło innej oceny Scoringu niż pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo zapłacenia rachunku na czas za zamówienie złożone w wysyłkowym domu handlowym. Z tego powodu zostało stworzonych kilka modeli branżowych do oceny Scoringu. Ponadto, coraz więcej firm zleca dokonanie oceny klienta według kryteriów pasujących do profilu ich firmy. Taka analiza ukierunkowana jest na indywidualne wyniki Scoringu, albo firma dokonuje oceny klienta na podstawie własnej metody. Ponieważ do każdej osoby mogą być przypisane i brane pod uwagę różne kryteria oceny Scoringu, ustala i udostępnia się centralnie, tzw. rdzenną wartość punktową czyli “SCHUFA-Basisscore”.

Czy ocena punktowa Scoringu się zmienia?
Wartość oceny punktowej Scoringu może się poprawić lub pogorszyć, ponieważ zbierane i zapisywane informacje w SCHUFA mogą ulec zmianie. Mogą dojść nowe informacje a wcześniej zapisane dane, zgodnie z okresem przechowywania, mogą ulec przedawnieniu i kasacji. Także z biegiem czasu zmianie ulegają niektóre dane (Przykładowo, ponieważ relacje biznesowe istnieją od dłuższego czasu). Innym przykładem do zmiany wartości oceny punktowej Scoringu są ciągle udoskonalane i sprawdzane metody obliczeniowe pod względem wiarygodności prognoz. W razie potrzeby, algorytmy obliczeniowe są dopasowywane, dlatego ocena punktowa Scoringu może także ulec zmianie.

Czy wszystkie firmy, które współpracują z SCHUFA otrzymują obliczenia Scoringu?
Nie. Kontrahenci SCHUFA sami decydują, czy chcą otrzymywać takie informacje. Z doświadczenia wynika, że z obliczeń punktacji Scoringu korzysta większość z nich.

Czy obliczenia Scoringu mają wpływ na przyjęcie lub odrzucenie mojego wniosku o umowę?
Zgodnie z ogólną zasadą ocena wartości Scoringu jest jedynie pomocą w podejmowaniu decyzji, ale nie jedynym i decydującym czynnikiem, czy i na jakich warunkach ma być zawarta umowa pomiędzy firmą a klientem.

Na podejmowanie przez firmę decyzji, oprócz danych z SCHUFA, wpływ mają dodatkowe informacje. Przy udzielaniu kredytu przykładowo brane są pod uwagę informacje o dochodach, zatrudnieniu lub sytuacji finansowej.

Coraz więcej firm używa własnych systemów punktowania Scoringu. Do sytemu takiego brane są często informacje nie tylko z SCHUFA ale również z innych zewnętrznych źródeł. Także te uzyskane bezpośrednio od klienta. Każda firma posiada swoją własną politykę określającą warunki i zasady zawierania umów.

Firmy związane umową partnerską z SCHUFA, chcąc otrzymać ocenę Scoringu dotyczącą jej osoby, otrzymają ją wraz z informacjami SCHUFA. Agencja zapewnia swoim biznesowym partnerom dostarczanie obiektywnych danych, ale żadnych wartościujących osądów. Informacje te mają pomóc jedynie kontrahentom SCHUFA w podejmowaniu trafnych decyzji.

Jak można poprawić wynik swojego Scoringu?
Wynik Scoringu nie może być oparty na ocennie fragmentów lub pojedynczych informacji. Ogólnie rzecz biorąc, aby wzbudzić do swoich możliwości finansowych zaufanie przedsiębiorcy, można postąpić w następujący sposób.

Przegląd sumy wszystkich zobowiązań finansowych powinno się mieć przed oczyma i utrzymywać to w rozsądnej proporcji do dochodu lub majątku. Istniejące zobowiązania (kredyt, raty) powinny być regularnie i w terminie spłacane. Jeżeli jakaś faktura lub zaległość nie została uregulowana w terminie, należy ją niezwłocznie uregulować. Linia kredytowa, nie powinna być przeciągana!

Jak dotąd płaciłem zawsze i wszystko. Dlaczego mój Scoring nie jest 100%?
Mimo iż obliczenia Scoringu oparte są na czasie przeszłym, to prognozowanie na przyszłość w skali 1:1 jest niemożliwe. Nawet, gdy w przeszłości wszystko płacone było zgodnie z umową, to statystycznie rzecz biorąc nie da się przewidzieć problemów płatniczych, jakie mogą wystąpić w przyszłości. Gwarancji stuprocentowej na to, że ktoś zapłaci swój rachunek nie ma! W związku z tym, obliczenia Scoringu robione przez SCHUFA, oparte są na kompleksowej, matematyczno-statystycznej ocenie przeszłości, która prawdopodobnie może tak samo lub podobnie przebiegać w przyszłości. Tak ocenione ryzyko, ma na celu ujawnienie niekoniecznie niechęć do płacenia, lecz brania pod uwagę sytuacji mających wpływ na przyszłą zdolność spłaty kredytu, a nawet do niewypłacalności danej osoby.

Dlaczego SCHUFA nie upubliczni swojego algorytmu punktacji Score?
Wybór i waga poszczególnych cech uwzględnianych przy obliczeniach wyniku Score, dokonywane są w oparciu o uznane i sprawdzone procedury najlepszych praktyk i wyników wieloletnich doświadczeń. Wiarygodność prognoz SCHUFA jest ciągle sprawdzana, porównywana z rzeczywistością i potwierdzana przez kontrahentów. Upublicznienie tego algorytmu jest niemożliwe, ponieważ stanowi podstawę działalności firmy SCHUFA, która konkuruje z innymi firmami. Proces prognozowania wyniku Score jest regularnie sprawdzany przez Uniwersytety oraz niezależne instytuty naukowe i uznawane za niepodważalne.

Co mogę zrobić, aby SCHUFA nie mogła obliczyć mojego Scoringu, a zatem przekazywać go dalej do swoich kontrahentów?
Generalnie istnieje możliwość wyłączenia przez SCHUFA dokonania obliczeń Scoringu. Za operację tą nie pobiera się żadnych opłat. W sprawie tej należy się skonsultować z biurem obsługi konsumenta w Koeln:

SCHUFA Holding AG
Verbraucherservicestelle Koeln
Bonner Str. 205 - 207
50968 Koeln

Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach w przyszłości zawieranie umów z SCHUFA nie będzie łatwe, a raczej skomplikowane. Także w przyszłości nie otrzyma się wglądu do obliczeń bazowego Scoringu tzw. Basisscore.

Dlaczego wynik obliczeń Score (współczynnik ryzyka), który przedstawia Bank, różni się od branżowego, jaki otrzymałem z SCHUFA?
Powodów może być kilka:

Czy zamówienie Scoringu dla siebie samego, ma wpływ na wynik jego obliczeń?
Nie. Jeżeli zamówione informacje SCHUFA mają być przeznaczone na użytek konsumencki, to do obliczeń bazowych (Basisscore) jak i branżowych obliczeń SCHUFA nie uwzględnia się. Tym samym nie ma wpływu na zmianę obliczeń wyniku Score.

SCHUFA-Basisscore, czyli bazowa ocena prawdopodobieństwa spłaty kredytu.

Co to jest SCHUFA Basisscore?
SCHUFA Basisscore jest niezależną wartością orientacyjną dla branżowych przedsiębiorstw, firm i specjalistycznych sklepów. Różni się on od branżowego Scoringu nie tylko terminem obliczeniowym wykonywanym w dniu bilansowym, ale również okresami zapisywanych danych. Od kwietnia 2007 roku, udostępnia się go klientom SCHUFA:

Obliczenia te wykonywane są regularnie co 3 miesiące. W razie potrzeby, można je - w odniesieniu do konkretnej osoby - znaleźć w informacjach zawartych w raportach SCHUFA. Wartość Basisscore określa procentowe prawdopodobieństwo wywiązywania się danej osoby ze zobowiązań. Najwyższą i zarazem najlepszą teoretyczną wartością jest 100 procent. Klienci SCHUFA, w znalezieniu odpowiedniego rozstrzygnięcia, wspierani są z reguły specjalnymi i specyficznymi dla ich branży indywidualnymi obliczeniami wartości Score, które w porównaniu z bazowymi zazwyczaj się różnią.

Czy wartość Basisscore jest przekazywana do innych klientów SCHUFA?
Dla klientów (firm) umów partnerskich SCHUFA są obliczane odpowiednie, specyficzne scoringi branżowe. Pytanie, jakie istnieje prawdopodobieństwo, że ktoś spłaci zaciągnięty kredyt na sfinansowanie domu, może być skierowane do całkiem innego wyniku Score niż te, w którym sprawdza się prawdopodobieństwo terminowego uregulowania rachunku za złożone zamówienie w sklepie wysyłkowym. W tym celu, SCHUFA sporządza dla swoich parterów, różne modele branżowych obliczeń. Banki z kolei stosują własne systemy w SCHUFA, albo korzystają z wyników innych firm. Z uwagi na fakt, że dla jednej osoby, do obliczeń Scoringu można stosować rożne wartości, SCHUFA udostępnia tzw. wartość bazową, jako ogólnikowy punkt odniesienia.

Ten link przeniesie Cię na górę strony

Copyright © All rights reserved
Site design by Kredyt-w-niemczech.de
Impressum